Välinevuokrauksen sopimusehdot

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.1 Nämä sopimusehdot koskevat kuluttajia (vuokralleottaja) ja Jotuca Oy:tä (vuokralleantaja) sekä niiden henkilökuntaa.

2. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
2.1 Vuokralleantaja on vastuussa korvausta vastaan vuokrattujen varusteiden kunnosta.
2.2 Vuokralleantaja ei ole vastuussa sellaisista vahingosta, jonka on aiheuttanut sellainen vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka tai tapahtuma, jota vuokralleantaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan.

3. VUOKRASOPIMUS
3.1 Välinevuokrauksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, josta ilmenee vähintään:
3.1.1 vuokralleantajan nimi ja yhteystiedot
3.1.2 vuokralleottajan nimi, osoite, puhelinnumero
3.1.3 vuokrattavat välineet tai varusteet
3.1.4 vuokrattavissa välineissä mahdollisesti olevat virheet ja vauriot
3.1.5 vuokrausaika
3.1.6 vuokrauksesta perittävä hinta
3.1.7 vuokralleantajan ja vuokralleottajan hyväksyntä
3.1.8 viittaus sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihin
3.2 Ryhmän ollessa kysymyksessä voidaan sopimus tehdä yhtenä sopimuksena koko ryhmälle. Sopimuksesta tulee ilmetä vähintään vuokralleantajan nimi ja yhteystiedot,
sekä jokaisen vuokralleottajan nimi. Vuoralleottajan henkilö- ja yhteystiedoiksi kirjataan ryhmänvetäjän tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa vuokralleottajan puolesta ryhmänvetäjä. Lisäksi tulee sopimukseen kirjata vuokrausaika ja vuokrauksesta perittävä hinta.

4. VUOKRALLEOTTAJAN HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN
4.1 Vuokralleottaja on pyydettäessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

5. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ
5.1 Hyväksyttyään vuokrasopimuksen vuokralleottaja saa oikeuden vuokravälineiden henkilökohtaiseen käyttöön sopimusehtojen mukaisesti. Vuokralleottaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle.

6. VUOKRALLEOTTAJAN JA VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
6.1 Vuokralleottajan on annettava varusteiden käyttöä varten tarvittavat tiedot ja ohjeet.
6.2 Vuokralleottaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vuokralleottaja tarkastaa varusteet heti saatuaan ne käyttöönsä, dokumentoi ne ja
ilmoittaa havaitut puutteet välittömästi Jotuca Oy:lle. Mikäli näin ei toimita, voidaan puutteiden katsoa syntyneen vuokra-ajalla
6.3 Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.
6.4 Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia.
6.5 Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokralleottajan tuotava ne vuokralleantajan korjattavaksi.

7. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
7.1 Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokralleantajalle välineiden katoamisesta tai tuhoutumisesta, välineille aiheutuneista vahingoista ja/tai välineissä ilmenevistä vioista.
7.2 Varkaustapauksissa vuokralleottajan on tehtävä ilmoitus poliisille.

8. VUOKRALLEOTTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS
8.1 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti. Vuokralleottaja on korvausvelvollinen seuraavasti:
8.1.1 Rikkoutuneen välineen korjauskulut.
8.1.2 Korjauskelvottomasta tai kadonneesta vuokravälineestä tai sen osasta sitä vastaavan tuotteen hankintahinnan mukaan..
8.1.3 Vuokralleottaja ei ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista kulumisesta.

9. VUOKRA
9.1 Vuokra maksetaan ennakkoon vuokravälineiden varauksen yhteydessä.
9.2 Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan.

10. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN
10.1 Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä.
10.2 Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokralleantajan kanssa ennen vuokrausajan päättymistä.
10.3 Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, vuokralleantaja voi periä niistä 100 % korotettua lisävuokraa palautustai löytöhetkeen saakka.
10.4. Välineiden tulee olla palautettaessa kuivia ja puhdistettuja ja kunnoltaan sellaisia, että ne ovat vuokrattavissa seuraavalle käyttäjälle. Mikäli siistiminen tai kuivaaminen jää vuokralleantajan tehtäväksi, peritään tästä huoltomaksu.

11. VASTUU VUOKRALLEOTTAJALLE TAI KOLMANNELLE AIHEUTUNEESTA
VAHINGOSTA
11.1 Vuokralleottaja vahvistaa vuokrasopimuksen hyväksymisellä olevansa tietoinen asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
11.2 Vuokralleantaja vastaa vuokralleottajalle tai kolmannelle henkilölle sattuneista sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokrattujen välineiden käyttämisestä asianmukaisesti tarkoitukseensa, jos hän on
11.2.1 omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon
11.3 Muutoin vuokralleottaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista voimassa olevien vahingonkorvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti.

12. SOVELLETTAVA LAKI
Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

13. ERIMIELISYYDET
13.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti vuokralleottajan ja vuokralleantajan välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen korvausasiassa, voi vuokralleottaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn vuokralleottajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vuokralleantajan nostaessa kanteen tulee se tehdä EU:n alueella asuvan vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.