Go to content

Kansallispuistomerkki - Käsivarren erämaa-alue

6,00 €

Merchant

Luontokeskus Haltia info@haltia.com +35840 163 6200 Company id: 2398869-9 Merchant terms

Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut on vas­tan­nut asi­ak­kai­den toi­vei­siin, ja nyt kan­sal­lis­puis­to­jen vi­ral­li­sia kan­gas­merk­ke­jä on saa­ta­vil­la jo­kai­ses­ta Suo­men 40 puis­tos­ta sekä kuu­des­ta muus­ta luon­to­koh­tees­ta, ku­ten esi­mer­kik­si Mal­lan luon­non­puis­tos­ta ja Kä­si­var­ren erä­maa-alu­ees­ta.

Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut käyt­tää osan luon­to­koh­tei­den lo­go­tuot­tei­den myyn­nis­tä saa­ta­vis­ta tu­lois­ta suo­raan suo­je­lu­koh­tei­den yl­lä­pi­toon, jo­ten mu­ka­van mat­ka­muis­ton hank­ki­mi­sen li­säk­si jo­kai­nen merk­ki tu­kee kan­sal­lis­puis­to­ver­kos­ton yl­lä­pi­toa.

Käsivarren erämaa-alueen logotunnukseen on kuvattu Saivaara. Lue juttu Saivaarasta Retkipaikasta.